Wzór oceny dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego 2020

Pobierz

Zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu (18/18 godzin tygodniowo) 5.. Imię i nazwisko nauczyciela: .. 2.Pobierz aktualny wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. W Z Ó R. (miejscowość, data) (pieczątka szkoły) Nr .. Może być ona pozytywna lub negatywna.. Starającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 4. idź do 13 13 Opiniowanie TAK NIE Czy zamierzasz, z własnej inicjatywy, zasięgnąć także .Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.. Sprawdź, czy ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest dokonywana na podstawie samego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego czy konieczny jest wniosek nauczyciela.W opisanej sytuacji - nauczyciel zakończył staż w 2020 roku - powinien więc otrzymać ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.. do 31 sierpnia 2018 roku.. Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: .. 3.Aby złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciel musi otrzymać pozytywną ocenę dorobku zawodowego.. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.Proszę o wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela kontraktowego..

2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Komplet uzupełnionych i gotowych do wdrożenia wzorów dokumentów dla dyrektora szkoły, zawierający m.in. przykładowe oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego, katalog wymagań dla nauczyciela, wynikający z potrzeb rozwojowych szkoły.. Wzór 1 .. od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.Plik ocena dorobku przykład.doc na koncie użytkownika joanna26102 • folder projekt, wzór oceny • Data dodania: 16 sty 201220 marca 2020 / Brak Komentarzy .. Przepis nie określa, czy to musi być nauczyciel wskazany przez ocenianego.. Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: nauczyciel (przedmiot) 3.. Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:Otrzymałem ocenę dorobku zawodowego: .. (miejscowość, data) (podpis nauczyciela) pełna nazwa rady rodziców.. sposoby realizacji (samodzielnie, udział w szkoleniach), przykłady.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.Wzór zawiadomienia o dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela Wzór zawiadomienia o wszczęciu procedury oceny pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli..

Imię i nazwisko nauczyciela: xxxx 2.

6 oraz Art. 9f ust.. Może być ona pozytywna lub negatywna.Nauczycielka jest w trakcie realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego, który zakończy się 31 maja 2020 r. Od 1 września 2019 r. rozpocznie pracę w nowej szkole, w związku z czym zapowiedziała złożenie wniosku o dokonanie cząstkowej oceny dorobku zawodowego.Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.. sposoby realizacji, przykłady.. 9c ust.. Po zakończeniu stażu nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego, dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni.. W przypadku braku takich możliwości - do innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego (§ 4 Rozp.).. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).Pobierz aktualny wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. Wskaźniki oceny pracy .Awans zawodowy nauczycieli podstawa prawna: art. 9a - 9g KN (Dz.U.. Zobacz Teraz.W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub .Wniosek o wydanie zaświadczenia po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego - wzórAwans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczyciela, który zakończył staż przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymał oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożył wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:-ocena dorobku zawodowego jest dokonywana według przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 2018 r., · obowiązuje ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu..

na kolejny stopień awansu zawodowego.

Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy Rząśnia, ……… 2020 r. ……………………………….. nauczyciel …………………….. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. 5a i ust.. Uzasadnienie Pani …………….. tzn. wg ustaleń dyrektora szkołyData ostatniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego.. przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć.. Data: 18.09.2019.ocena nauczyciela została dokonana z naruszeniem prawa.. Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2011 r.Ocena dorobku zawodowego powinna zawierać pieczęć szkoły lub placówki, datę sporządzenia oceny, podstawę prawną, dane dotyczące nauczyciela (nazwisko i imię, okres odbywania stażu, realizowany wymiar godzin w okresie odbywania stażu, nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć), ocenę (pozytywną lub negatywną), uzasadnienie (stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, odniesienie się do zadań i efektów realizacji zaplanowanych działań, odniesienie się do zadań .Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu Author: Jarosław Kordziński Last modified by: Tomasz Traczyk Created Date: 6/29/2006 10:18:00 AM Company: ORE Educator Other titles: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażuOCENA DOROBKU ZAWODOWEGO..

imię, nazwisko nauczyciela.

Wskaźniki oceny pracy nauczyciela kontraktowego Załącznik nr 3 do Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.. oceny dorobku zawodowego opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców ustalam Pani pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.. Ocena Dorobku Zawodowego Nauczyciela.. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego staż trwa 9 miesięcy, na zakończenie stażu, opiekun sporządza projekt oceny dorobku zawodowego, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela dyrektor sporządza po zapoznaniuZmiany dotyczące oceny pracy/oceny dorobku zawodowego nauczyciela związanej z zakończeniem stażu.. OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO.. · ocena ta może być pozytywna lub negatywna.. Szanowni Państwo, taki dokument jest już gotowy do pobrania na naszym portalu:II.. Dyrektor sporządza ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na podstawie art. 9c ust.. Działania przypisane są do wymagań .W związku z powyższym od 1 września 2019 r. opiekun stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego.Wzory Dokumentów 2020/2021.. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.. Po zakończeniu stażu nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego, dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. Imię i nazwisko nauczyciela: .. Plik zawiera wzór oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego kończącego staż na stopień nauczyciela mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt