Protokół z rady pedagogicznej wzór

Pobierz

gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 22.01.2018 r. pobierz>> Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im.. 4 s ą omawiane na zebraniu Rady.. W tym dziale znajdziecie Państwo większość obowiązujących w szkole dokumentów.. których cechą charakterystyczną jest po pierwsze zgodność z przepisami prawa oświatowego, a po drugie aktualność.. Wszystko zgodnie z Regulaminem Rady i Statutem szkoły.. O czym trzeba pamiętać organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniowi, .Protokół obrad rady pedagogicznej - wzór .. 2013 r. w sprawie zaplanowania .01_Protokół z prac zespołu akredytacyjnego (wzór).rtf : 75,3k : 02_Zaświadczenie o ukończeniu formy kształcenia ustawicznego nauczycieli (przykładowy wzór).rtf : 43,1k : 03_Własna ocena działalności placówki w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji (wzór).rtf : 250,5k : 04_Wniosek o przyznanie akredytacji (wzór).rtf .Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej ATLANTIS S.A w Płocku _____ Strona 2 z 7 Złącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia 04.04.2016r.. Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej.. Sprawy różne i wolne wnioski.. Protokół powinien zawierać: tytuł - Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu …Rada pedagogiczna zobligowana jest do ustalenia regulaminu swojej działalności i w nim powinny zostać określone zasady protokołowania jej zebrań..

Rada Pedagogiczna przyjmuje protokół na nast ępnym posiedzeniu.

Protokół.. .Wzory dokumentów (152) Witam serdecznie.. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5cm, a prawy 1,5cm).. 3.Pytanie: Nauczycielka zwróciła się do mnie, jako przewodniczącej rady pedagogicznej o sprostowanie protokołów, które były pisane 5 i 2 miesiące temu.. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn.zm.. UCHWAŁA Nr 1/04/04/2016 Rady Nadzorczej ATLANTIS Spółka Akcyjna z dnia 04.04.2016 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok 2015Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w punkcie1 a. lub 1 b. program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.. Kadra szkoły zmieniała się w stosunku do roku ubiegłego.. WZÓR.. Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.6..

Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien zawierać porządek zebrania i jego przebieg.

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Lubawie Nr 13/2019/2020 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Lubawie Na podstawie art. 73 ust.. Protokół .. Realizacja porządku obrad: Zatwierdzenie protokołów zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 26 czerwca 2012 r. Informacja o kadrze Zespołu.. klas programowo najwyższych w roku szkolnym 2007/2008.. rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze, które nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał - sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.Protokół Rady Pedagogicznej: Protokół z zapoznania z pisemnym projektem oceny pracy nauczyciela: Przykład oferty SORE: Przykładowy arkusz kontroli: Przykładowy protokół z kontroli: Strategia działań przedszkola w zakresie profilaktyki: Tygodniowy zapis w dzienniku: Wniosek o dopuszczenie do użytku programu językaPodjęte przez radę pedagogiczną uchwały powinny być: numerowane w danym roku kalendarzowym i oznaczone dokładną datę zebrania rady, na którym dana uchwała została podjęta, ewidencjonowane w rejestrze, przechowywane razem z protokołami zebrań rady pedagogicznej.Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej..

Niezależnie jednak od formy, protokół musi być akceptowany przez członków rady.

Strona 1 z 3 (pieczęć szkoły) Protokół zebrania Rady Pedagogicznej nr II/2016/2017 z dnia 29 września 2016 roku I.. Wzór raportu z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej wymagania: Rodzice są partnerami przedszkola Przykładowy protokół ze szkolenia informacyjnego Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole ponadgimnazjalnej Raport z ewaluacji wewnętrznej .Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. Porządek zebrania.. Jest to zgodne z obowiązującym prawem.. Pracę w szkole rozpoczynają:Protokołował: Przewodniczący rady pedagogicznej członkowie rady pedagogicznej (podpis protokolanta ) (podpis dyrektora szkoły) podpisy nauczycieli Pisząc protokół nie wolno używać korektora, jeśli się pomyliliśmy należy przekreślić pomyłkę, poprawić ją na czerwono i złożyć podpis przy poprawce wraz z datą korekty.1.. Uwagi zgłoszone w trybie okre ślonym w ust.. Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.protokol-obrad-rady-pedagogicznej-wzor..

Decyzj ę o sprostowaniu protokołu rada podejmuje w drodze uchwały, 9.Szkolenie z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Rok szkolny 2004/2005.. Uzasadnienie: Protokół jest sprawozdaniem z obrad, posiedzenia np. rady pedagogicznej.Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.. Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 05.03.2018 r. pobierz>> Protokół nr 3/2018 kontynuacji posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 5 marca i tematyki .Zał.. Nauczyciele wystąpili z wnioskiem o udostępnienie na stronie szkoły protokołów Rady.Protokół rady pedagogicznej może być tworzony w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej, na piśmie.. Zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną kandydatury nowego wicedyrektora szkoły.. Niezgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyj ęciem protokołu.. Protokoły te były zatwierdzone, zgodnie z obowiązującym w naszej placówce regulaminem rady pedagogicznej, poprawki można wnosić do 14 dni od sporządzenia protokołu.PROTOKÓŁ nr 1 z posiedzenia Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola w Bielsku w dniu 18.10.2016. z Zebrania Wiejskiego Sołectwa ………………………….. odbytego w dniu …………………….. z dnia .. w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej.. Przykładowy porządek klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien zawierać: numer i datę zebrania, numery podjętych uchwał, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum, wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie były), zatwierdzony porządek zebrania, stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania .Protokoły Rady Pedagogicznej zapisywane są w formie elektronicznej, drukowane, podpisywane i tworzona jest z nich księga protokołów.. Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn.. Zebraniu Rady Pedagogicznej przewodniczyła Hanna Sawicka - dyrektor Szkoły.Regulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany "protokolantem" .. Księga protokołów udostępniana jest zainteresowanym.. Przedstawienie nowej dyrekcji szkoły, powitanie nauczycieli.. Natomiast stosownie do art. 41 ust.. USTALENIA FORMALNE A..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt