Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 20192020 wzór

Pobierz

Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.opracowania planu rozwoju zawodowego i wywiązywanie się ze swoich obowiązków opiekuna stażu Prowadzenie zajęć w obecności stażysty, nauczyciela kontraktowego.. nauczyciela kontraktowego.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. Nie miał obowiązku dostosowywać go do zmienionych przepisów, więc sprawozdanie pisze z realizacji swojego planu.. Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I.. 2.1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców, 5) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, 6) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Jest to tylko materiał pomocniczy Plan ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020 1.

Koniecznie trzeba go wypełnić własnymi pomysłami.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce Stażysty.. Po jakimś czasie nauczyciel sam wprowadził kolejne zmiany.. DANE OSOBOWE: Imię i nazwisko: Karolina Zaród Nazwa szkoły: Społeczna Szkoła Podstawowa im.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. Wkrótce nauczyciele stażyści zakończą staż na stopień nauczyciela kontraktowego, który rozpoczęli w roku szkolnym 2018/2019.. 96-320 Mszczonów.. Czy może mieć to wpływ na ocenę całego dorobku zawodowego tego nauczyciela?Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego "Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07)Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole..

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020.

- Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp. - Analiza własnych działań i ocena skuteczności.. 10 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz.Czy nauczyciel może samowolnie dokonać zmian w realizowanym planie rozwoju zawodowego?. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAPo naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust.. 1*) ZADANIA - Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająProcedura awansu zawodowego nauczycieli stażystów, którzy kończą staż w 2019 r. .. 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego)..

2009 r. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

OdpowiedzTECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY • Dokumenty • pliki użytkownika tylkojaa2 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ARKUSZ OBSERWACJI STAŻYSTY.docx, ROZKŁAD OBSERWACJI I HOSPITACJI W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO.docxPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY .. Dyrektor: Mariola PosmykPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. - czyli do 20 września 2.. 2 Imię i nazwisko : Stanowisko: Nauczyciel wspomagający Nazwa placówki : Dyrektor: Data rozpoczęcia stażu: r. Data zakończenia stażu: r. Opiekun stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele .Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami.. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), na podstawie art. 9g ust.10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.26 lipca 2019 r. wszedł w życie art. 9 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy.5..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Nauczyciel realizował własny plan rozwoju zawodowego napisany na początku stażu.. z innymi - portale internetowe - plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu § 6 ust.. Nie jest to gotowy plan nauczyciela stażysty, zawiera on przykładowe zapisy zadań i formy realizacji z różnych przedmiotów.. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.IX.. 1.Literka.pl Plan rozwoju zawodowego Data dodania: 2013-05-08 20:29:53 Oto mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego starającego się o awans na nauczyciela mianowanego w okresie 01.09.2010-31.05.2013.1.. Realizujemy plan rozwoju zawodowego.. Chodzi o nauczyciela-stażystę, który otrzymał wcześniej pisemną dyspozycję od dyrektora, dotyczącą zmian w planie rozwoju.. 2 pkt 3.. Po zakończeniu stażu (31 maja) nauczyciel ma 7 dni na przekazanie sprawozdania dyrektorowi szkoły.. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż: (§6 ust.. Zapraszam do korzystania z materiałów.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Okres stażu: r r. Nauczyciel: 1.. Szkolna 16/18.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:Plan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. Nauczyciel kontraktowy oraz nauczyciel mianowany załączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.. Jeżeli ostateczna ocena realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena realizacji planu rozwoju zawodowego może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.. ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Cały okres stażu.. 3.Title: Microsoft Word - A.Komar PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO STARZYSTY_1.doc Author: Ola Created Date: 5/25/2013 9:10:25 AM 2 pkt.. Termin 14 dni.. OstródaNauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Imię i nazwisko: Marzena Siatkowska Nazwa i adres placówki: Publiczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" ul. ubiegającego się o stopień..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt